top of page
fjfjf.png
  • Zdjęcie autorapaulasthetic

Niewłaściwe użycie | Misuse

W dzisiejszą Osobistą Środę - musimy pogadać.


Niewłaściwe użycie. To wtedy, kiedy używamy czegoś niezgodnie z jego przeznaczeniem.


Instagram.

Z założenia to portal, w którym można dzielić się zdjęciami. Nie portal randkowy i nie przeznaczony do dzielenia się treściami prawnie zabronionymi do wglądu dla małoletnich użytkowników. W bardzo prosty sposób można zapoznać się z informacją na Wikipedii: „przestępstwem jest jednak publiczne prezentowanie treści [wyżej wymienionych] w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy (art. 202 § 1 kk)”.


Tymczasem po raz kolejny spotkałam się z grupami tworzonymi przez konta zapraszające setki osób do „konwersacji”, na których wysyłane są treści, których oglądać nie chcę.

Kasuję.


Nachalne komentarze od osób, które po ich usunięciu i prośbie zaprzestania aktywności „zachęcającej” do niewłaściwej interakcji nadal wysyłały swoje „propozycje”. W zeszłym roku nawet zdjęcia.

Banuję, usuwam.


Ale i tak niesmak pozostaje.


Trochę mi przykro. Chciałabym się podzielić tym, co robię, bo uważam, że to wartościowe. Początkowo traktowałam instagram jako „publiczny folder fajnych zdjęć”, teraz jednak widzę, że ze względu na zasięg – ma potencjał do rozwoju. Rozwoju swojej działalności i twórczości.


Zastanawiam się jednak, czy to ma sens, skoro dociera do tego typu osób. Zagrożeń związanych z social media jest wiele. Czy nadal warto? Czas zacząć dyskusję.


Teraz Twoja kolej.


***


On today's Personal Wednesday - we need to talk.


Misuse. It is when we use something contrary to its purpose.


Instagram.

Inherently it’s a portal where you can share photos. Not a dating site and not to share content legally prohibited for minor users. You can read on Wikipedia: "it is a crime, however, to publicly present the content [mentioned above] in such a way that it can impose the reception on a person who does not want it (Article 202 § 1 of the Penal Code)".

In the meantime, I’ve been added to groups created by accounts which invite hundreds of people to "conversations" with content that I don't want to watch. I delete.


Intrusive comments from people who, after deleting them and asking to stop inadequate interaction, continued sending their "suggestions." Even photos (last year).

Banned, removed.


But the bitter aftertaste remains.


I feel sorry. I wanted to share what I do because I think it's valuable. At first, I treated Instagram as a "public folder for cool photos", but now I see that because of its range - it has a potential for development. Development of your business and creativity. But I wonder if it makes sense since it reaches these types of people. There are many threats related to social media. Is it still worth it? Since I can’t find the answer, let’s start a conversation.


Your turn.

3 wyświetlenia
bottom of page