top of page
fjfjf.png
  • paulasthetic

Nie ma jednego dobrego sposobu na bycie człowiekiem. | There’s no one right way to be human.

Zaktualizowano: 7 sty 2021

I żyjesz sobie, człowieku, z dnia na dzień nie wiedząc, że Twój sposób przeżywania i doświadczania rzeczywistości ma już nawet nazwę.

Moim jest wabi sabi - bo wierzę, że to właśnie w niedoskonałości kryje się potencjał.


W japońskiej filozofii istnieje sobie wśród uważności i spokoju. To sztuka dostrzegania piękna w braku, niedoskonałości, przemijaniu.


Czego uczy nas wabi sabi?

Uważności. Zwolnienia tempa. Pokory wobec tego, co nieuniknione. Życia w zgodzie z naturą. Tolerancji dla niepewności.


Wabi sabi kładzie nacisk na proces i historię, zamiast na efekt końcowy - pokazuje, że to, co nas otacza jest wielowymiarowe. I tak, jak przedmioty mają swoje żłobienia, które pokazują historię, tak człowiek ma swoje zewnętrzne i wewnętrzne blizny, które wcale nie świadczą o tym, że jest mniej wartościowy - po prostu bardziej naznaczony doświadczeniem.


Zamiast perfekcji - autentyzm.

Zamiast przekraczania własnych granic - wzmacnianie zasobów.

Zamiast zmiany siebie - bycie sobą.


Bo nie ma jednego dobrego sposobu na bycie człowiekiem.


***


And I live, day by day, not knowing that my way of experiencing the reality already has a name.

It's wabi sabi - because I believe that the potential is hidden in imperfections.


It's a Japanese philosophy that finds a place among mindfulness and peace. The art of seeing beauty in lack, imperfections, and transience.


What does wabi sabi teach us?

Awareness. Accepting the inevitable. Living in harmony with nature. Tolerance for uncertainty.


Wabi sabi emphasizes the process and history, instead of focusing on the final result - it shows that what surrounds us is multidimensional. And just as objects have their carvings that show history, so do people - they have their external and internal scars. But it doesn't mean that they're less valuable - they're simply marked by experience.


Instead of perfection - authenticity.

Instead of crossing borders - strengthening resources.

Instead of changing yourself - being yourself.


Because there’s no one right way to be human.


8 wyświetleń
bottom of page