top of page
fjfjf.png
 • Zdjęcie autorapaulasthetic

Nasz emocjonalny mózg | Our emotional brain

Emocje – raz je kochamy, raz chcemy uniknąć.


Ale czym właściwie są emocje? Jak powstają? I po Ci wszyscy terapeuci każą je nazywać?


O tym piszę do Was w tym artykule.

Dziś znów przyglądamy się naszemu mózgowi z bliska.


No, to do dzieła.


Czym są emocje? To suma procesów fizjologicznych , neurologicznych poznawczych, ewaluacyjnych, przejawiających się w zachowaniu – mimice, tonie głosu, gestach. Pchają nas do działania, dostarczają informacji o naszych potrzebach, pozwalają na szybką reakcję wobec sytuacji / przedmiotu / osoby („uciekaj”, „walcz”, „bierz, bo dobre”).


CO WŁAŚCIWIE WPŁYWA NA TWORZENIE SIĘ EMOCJI?

 • neuroprzekaźniki – adrenalina, noradrenalina, serotonina, dopamina, GABA (hamowanie), glutaminian (pobudzenie)

 • neurohormony – oksytocyna, wazopresyna, estrogeny, testosteron

 • kora przedczołowa – związana z analizowaniem informacji, interpretacją, rozumieniem i nadawaniem znaczenia

 • ciało migdałowate – odpowiedzialne za wzbudzanie reakcji emocjonalnych i przesyłanie impulsów do AUN i OUN

 • hipokamp - związany z zapamiętywaniem i kojarzeniem kontekstu, rozpoznawaniem

 • wzgórze - odpowiedzialne za dekodowanie informacji pochodzących ze zmysłów

ZMYSŁOWE CIAŁO MIGDAŁOWATE


Do jądra bocznego ciała migdałowatego dochodzą wypustki ze wzgórza, okolicy słuchowej i wzrokowej. Przez opuszkę węchową do śródkorowej części ciała migdałowatego docierają informacje o zapachach - natomiast do części środkowej przekazywane są informacje o smaku i sygnały z trzewi.

Ciało migdałowate przekazuje informacje do podwzgórza o zwiększeniu "zapotrzebowania" na neuroprzekaźniki i przesyła wiadomość do zmysłów czuciowych i percepcyjnych.

Jak widać, jest ciągle zajęte. Nie dość, że przetwarza informacje ze zmysłów, to jeszcze jest w stanie pobudzić Twój organizm do działania w taki sposób, że zaczniesz działać zanim się zorientujesz. Tak - to nasz system alarmowy. Całkiem skuteczny, ale nie zawsze włącza się w dobrym momencie.


NEUROPRZEKAŹNIKI – SZARA EMINENCJA NASZEGO MÓZGU


W wyzwalaniu naszych reakcji emocjonalnych udział biorą (między innymi):

 • noradrenalina:

 • GDZIE: współczulny układ nerwowy

 • CO: koncentracja i uwaga, reakcja na niebezpieczeństwo, skupienie

 • GABA:

 • GDZIE: płaty skroniowe

 • CO: stabilizacja, spokój, umiejętności organizacyjne, odpowiedzialność

 • acetylocholina:

 • GDZIE: płat ciemieniowy

 • CO: funkcje poznawcze, język, inteligencja, uczenie się, uwaga, kreatywność, pamięć

 • serotonina:

 • GDZIE: podwzgórze

 • CO: nastrój, silna wola, odporność, motoryka układu pokarmowego, krzepnięcie krwi, sen, apetyt, ciepłota ciała

 • oksytocyna:

 • GDZIE: podwzgórze

 • CO: relacje, ciśnienie krwi, spokój, empatia, wrażliwość

 • dopamina:

 • GDZIE: przysadka mózgowa

 • CO: przyjemność i energia, motywacja, refleks, reaktywność, przyjemność, ciekawość poznawcza, ruchliwość, przyzwyczajenia


GDY EMOCJE IDĄ NA SKRÓTY


Jak to jest, że czasem działamy pod wpływem impulsu i bez zastanowienia?

Odpowiedzialne jest za to nasze ciało migdałowate.


Ciało migdałowate jest połączone z podwzgórzem, które w sytuacji zagrożenia pobudza wydzielanie kortykotropiny i daje sygnał do walki / ucieczki.


Łączy się również z ciałem prążkowanym, które z kolei komunikuje się z ośrodkami ruchu. Ciało midgałowate przesyła także sygnały do autonomicznego układu nerwowego, wywołując reakcje sercowo – naczyniowe, mięśniowe i trawienne.


Ma połączeniem z pniem mózgu wyzwalającym norepinefrynę, która wpływa na korę mózgową, pień i układ limbiczny, co zwiększa wrażliwość na bodźce. Jesteśmy więc w stanie zareagować szybciej - ale za to bez zastanowienia.


Jak w takim razie poddać nasze emocje świadomej refleksji?


Tu do akcji wkracza kora mózgowa. Podczas reakcji impulsywnej sygnał z receptorów percepcyjnych przechodzi przez wzgórze i trafia do ciała migdałowatego.

Poprzez uświadomienie sobie emocji i ich nazwanie angażujemy korę mózgową (w ten sposób gdy kora otrzyma sygnał od wzgórza).


Po co mielibyśmy to robić?


Bo kora mózgowa bierze udział w procesach analizowania, interpretowania i nadawania znaczenia otrzymanym informacjom - pozwala nam na zidentyfikowanie naszych emocji i zrozumienie potrzeb oraz motywacji. Istnieje więc szansa na to, że zareagujemy adekwatnie do sytuacji, zamiast pod wpływem emocji.


Grzbietowo-boczna część kory przedczołowej związana jest z aspektem intelektualnym, natomiast zaburzenie funkcjonowania przypodstawnych części płata czołowego może skutkować zaburzeniami w regulacji emocji – i właśnie tym ostatnim aspektem możemy się zająć podczas terapii.


(P.S. jeśli chcesz się dowiedzieć jak działa terapia – zajrzyj tutaj: https://www.paulasthetic.com/post/kiedy-terapia-nie-działa-when-therapy-does-not-work )


***


Emotions - sometimes we love them, sometimes we want to avoid them.


But what exactly are emotions? How are they created? And why all these therapists want us to name them?

Today I’ll try to answer these questions.

Let’s take a closer look at our brain again.


What are these mythical emotions? They’re the sum of physiological (both in the brain and in the body), cognitive, and evaluative processes, manifested in behavior - facial expressions, tone of voice and gestures. They push us to action, provide information about our needs, allow us to react quickly to a situation / object / person ("run away", "fight", "take it because it's good").

WHAT ACTUALLY INFLUENCES EMOTIONS


 • neurotransmitters - adrenaline, noradrenaline, serotonin, dopamine, GABA (inhibition), glutamate (stimulation)

 • neurohormones - oxytocin, vasopressin, estrogens, testosterone

 • prefrontal cortex - associated with processing information, interpretation, understanding and giving meaning to the stimuli

 • amygdala - responsible for arousing emotional reactions and sending impulses to the ANS and CNS

 • hippocampus - associated with memory, association & recognition

 • thalamus - responsible for decoding information coming from the senses


SENSUAL AMYGDALA


The connections from the thalamus, auditory and visual regions reach the lateral nucleus of the amygdala. Through the olfactory bulb, information about smells reaches the intracortical part of the amygdala - while information about the taste and signals from the visceral parts are transmitted to the central part.


The amygdala sends signals to the hypothalamus about the increased "need" for neurotransmitters and sends an information to senses.


As you can see, it's still busy. Not only does it process information from the senses, but it is also able to stimulate your body to act in such way that you will start to act before you know it. Yes - this is our alarm system. Pretty effective, but it doesn't always turn on at the right moment.


NEUROTRANSMITTERS - THE GRAY EMINENCE OF OUR BRAIN


What triggers our emotional reaction?

 • noradrenaline:

 • WHERE: sympathetic nervous system

 • WHAT: concentration and attention, responsiveness to danger

 • GABA:

 • WHERE: temporal lobes

 • WHAT: empathy, stabilization, calmness, organizational skills, responsibility

 • acetylcholine:

 • WHERE: parietal lobe

 • WHAT: cognitive functions, language, Intelligence, learning, attention, creativity, memory

 • dopamine:

 • WHERE: pituitary gland

 • WHAT: pleasure and energy, motivation, self-reward, reflex, cognitive curiosity, mobility, habits

 • oxitocin:

 • WHERE: hypothalamus

 • WHAT: relationships, blood pressure, calmness, empathy, sensitivity

 • serotonin:

 • WHERE: hypothalamus

 • WHAT: mood, strong will, resistance, digestive system, blood clotting, dream, appetite, body heat


EMOTIONAL SHORTCUT


Why do we sometimes act on impulse and without thinking?

We can put the blame on our amygdala.


The amygdala is connected to the hypothalamus, which stimulates the secretion of corticotropin and gives a fight / flight signal.


It’s also connected with the striatum, which communicates with the centers of motion. The amygdala sends signals to the autonomic nervous system, triggering cardiovascular, muscular and digestive responses.


It has connections with the brain stem that triggers norepinephrine, which affects the cerebral cortex, the stem, and the limbic system, making it more sensitive to stimuli. So we are able to react faster - but without thinking.


YOUR SENSE OF REASON


How can we consciously reflect on our emotions?


During an impulsive reaction, the signal from the perceptual receptors travels through the thalamus and enters the amygdala. By being aware of emotions and naming them, we engage the cerebral cortex (the cortex receives a signal from the thalamus).


Why should we do this?


Because the cerebral cortex is involved in the processes of analyzing, interpreting and giving meaning to the information - it allows us to identify our emotions and understand our needs and motivations. So there is a chance that we will react adequately to the situation, instead of acting under the influence of our emotions & impulses.


The dorsolateral part of the prefrontal cortex is related to the intellectual aspect, while the disruption of the basal parts of the frontal lobe may result in disturbances in the regulation of emotions - and this last aspect can be processed during therapy.


(P.S. if you want to find out how therapy actually works – click here : https://www.paulasthetic.com/post/kiedy-terapia-nie-działa-when-therapy-does-not-work )


https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0963721418806697

https://www.researchgate.net/publication/304210728_Poprawianie_emocji_w_psychoterapii

https://www.kul.pl/files/714/nowy_folder/4.53.2010_art.3.pdf

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.doi-10_2478_v10271-012-0082-6

https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Analiza_i_Egzystencja/Analiza_i_Egzystencja-r2014-t27/Analiza_i_Egzystencja-r2014-t27-s123-146/Analiza_i_Egzystencja-r2014-t27-s123-146.pdf

http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_3_2012/Bidzan5_Psychoterapia_3_2012.pdf

24 wyświetlenia
bottom of page