top of page
fjfjf.png
  • Zdjęcie autorapaulasthetic

Mentalna kwarantanna | Mental quarantine

Zaktualizowano: 7 sty 2021

Nowa, nieznana sytuacja. Zewsząd napływają informacje, nie tylko te rzetelne. Jedni wyśmiewają, inni przeżywają stres. Kwarantanna. Rząd opracował już specjalne procedury dotyczące bezpieczeństwa. Jeśli siedzisz w domu, fizycznie zmniejszasz ryzyko zarażenia. Ale jak psychicznie nie dać się zarazić chaosem?


1. Po pierwsze – nie tłum. Jeśli nie czujesz się spokojny – nie staraj się udawać, że jest inaczej i daj sobie przeżyć tę emocję. Pamiętaj, że emocja to sygnał – nie należy go pomniejszać, ignorować, ale poszukać przyczyny.

Nazwij to, co czujesz.

Następnie skoncentruj się na tym, jak zachowuje się Twoje ciało. Jeśli się boisz, zauważ, jak napinają się Twoje mięśnie i gdzie ten stres się „kumuluje” – niektórzy z nas czują duszności, innym wzrasta ciśnienie krwi.

Kiedy już trochę się uspokoisz - spróbuj się zastanowić, co tak naprawdę wywołuje w Tobie tę emocję. Jaka sytuacja się z tym wiązała? Czy jest jakiś sposób, aby jej uniknąć w przyszłości?

Jeśli stres wywołują w Tobie wiadomości o wirusie i plotki, może mógłbyś wyłączyć powiadomienia i zablokować strony informacyjne na ten czas, by nie potęgowały Twojego napięcia?

Unikanie niepotrzebnych bodźców świadczy to o tym, że podejmujesz świadomy krok, by zadbać o siebie.


2. Jeśli masz jednak poznawczą potrzebę dowiedzieć się więcej – poszukaj u źródeł. Zamiast słuchać plotek i niedomówień, poszukaj rzetelnych informacji. Zrób listę faktów, napisz artykuł (!) – nie daj się wpędzić w błędne koło paniki. Stań się autorytetem w swojej aktualnej dziedzinie zainteresowań.


3. Skoro już jesteś w domu – daj swojemu mózgowi szansę na to, aby rozwinął swój potencjał. Każdy ma w sobie trochę kreatywności . Jeśli nie masz dostępu do swojej ulubionej czekolady – spróbuj ją odtworzyć we własnej kuchni. Jasne, nie wszystko da się zrealizować w domu – ale zamiast koncentrować się na tym, że nie możesz pojechać do ukochanego kraju, może warto dowiedzieć się o nim więcej, by następnym razem odwiedzić go przygotowanym i zakochać się w nim na nowo?


4. Zamiast wchodzić ze stresu twarzą w ekran – przekieruj swoją uwagę. Potraktuj ten moment jako szansę na to, by zrobić coś, na co nigdy nie miałeś czasu. Być może zawsze chciałeś zacząć medytować. Może kupiłeś kiedyś sprzęt do ćwiczeń, który zawsze chciałeś wypróbować, ale nigdy nie było Ci po drodze. Może gitara się kurzy. Może zawsze chciałeś dowiedzieć się więcej o zakładaniu własnego biznesu, opanować sztukę malowania, która zawsze zabiera wiele czasu albo po prostu zwyczajnie - odpocząć bez konieczności wychodzenia z domu? Wiesz - możesz zacząć już teraz.


5. Czasem jednak nie jest możliwe oderwać się od komputera – zwłaszcza dla osób, pracujących zdalnie. W takich chwilach zadbaj o to, by pogodzić swoją pracę z czasem na odpoczynek; postaraj się nie zaburzyć swojego standardowego rytmu pracy i ustal sobie godziny, które na jej wykonanie przeznaczysz. Ogranicz dystraktory do minimum – zachowuj się tak, jakby Twój dom był Twoim nowym centrum dowodzenia, a Ty – swoim własnym szefem.


I pamiętaj – kwarantanna jest tymczasowa. Kiedyś minie.

Ogłoszono ją po to, by zabezpieczyć nie tylko Ciebie, ale też innych – nie tylko tych starszych.


Bądź odpowiedzialny i ogranicz swoje wyjścia z domu do absolutnego minimum, wykaż rozsądek i zachowaj środki ostrożności przebywając na zewnątrz, a w domu –


- w domu daj sobie spokój.

A new, unknown situation. So many informations are coming from everywhere and - not just reliable ones. Some make fun of it, others feel stressed. Quarantine. The government has already developed special security procedures. If you sit at home, you physically reduce the risk of infection.


But how can you not get infected with chaos… mentally?


1. First of all - don't supress. If you don’t feel calm – don’t try to pretend that you are and let yourself experience this emotion. Remember that an emotion is a signal - you shouldn’t reduce it, ignore it, but look for the reason.

Name that emotion.

Then focus on how your body behaves. If you’re afraid, notice how your muscles tighten and where this stress accumulates - some of us feel short of breath, others experience an increased blood pressure.

Once you calm down a little - try to think about what really evokes this emotion inside you. What was the situation connected with this experience? Is there any way to avoid it in the future? If you get stressed by the news and rumors, maybe you could turn off notifications and block information sites at this time, so that they don't increase your tension?

Avoiding unnecessary stimuli means that you’re taking a conscious step to take care of yourself.


2. However, if you have a cognitive need to learn more - look at the sources. Instead of listening to gossips and understatements, look for an reliable information. Make a list of facts, write an article (!) – don’t get into a vicious circle of panic. Become an authority in your current field of interest.


3. Now that you're home - give your brain a chance to develop its potential. Everyone has some creativity. If you don't have an access to your favorite chocolate - try to reproduce it in your own kitchen. Sure, not everything can be made at home - but instead of focusing on the fact that you can’t travel to the country you love, maybe it’s worth learning more about it, next time to visit it prepared and fall in love with it again?


4. Instead of pressing your face onto the screen, manage your attention and direct it. Think of this moment as a chance to do something you never had a time for. Perhaps you always wanted to start meditating. Maybe you bought a workout gear that you always wanted to try, but you were never on your way. Maybe the guitar is getting dusty. Maybe you've always wanted to learn more about starting your own business, master the art of painting, which always takes a lot of time, or just simply - relax without leaving home?

Guess what – you can start now.


5. But sometimes it’s hard to get away from your computer – especially for those, who need to work from home now. If you’re one of them, try to estimate your working hours as if your flat was your new workplace. Don’t forget about your rest – set your priorities to a specific schedule, divided into time for work and time for your daily home activities. You’re your own boss now. Make yourself proud.


And remember - quarantine is temporary. Someday it will end. It was announced to protect not only you, but also others - not just the older ones.


Be responsible and limit your time outside to the bare minimum, show common sense and take precautions while outdoor and at home –


- at home give yourself a break.

35 wyświetleń
bottom of page