top of page
fjfjf.png
  • Zdjęcie autorapaulasthetic

Jak zostać swoim własnym autorytetem | How to become your own authority

Zaktualizowano: 7 sty 2021

Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie taka myśl: jesteś autorytetem w kwestii własnego życia.

To w końcu Ty masz dostęp do swoich myśli, wewnętrznych przeżyć – bez cenzury.

Ale czy zastanawiałeś się może kiedyś nad tym, co tak naprawdę pcha Cię przez życie?

Jeśli już wcześniej tego nie robiłeś, zadaj sobie pytanie: co byś nadal robił, gdyby nikt o tym nie wiedział? Gdybyś nie musiał przejmować się koniecznością zapewnienia sobie bytu?

A teraz usiądź wygodnie – gdzieś, gdzie jest w miarę spokojnie. Czas na krótką sesję z samym sobą. Schodzimy głębiej. Uzbrój się w coś do pisania i parę minut dla siebie. Oboje wiemy, że masz ten czas.

1. Wyobraź sobie, co najbliższa Ci osoba mogłaby powiedzieć o tym, czym kierujesz się w życiu - gdyby nie było Cię obok.

Już? Zapisz to.

Teraz zastanów się, co powiedziałaby, gdyby wiedziała, co tak naprawdę siedzi Ci w głowie – znała Twoje myśli, przeżycia wewnętrzne, rozterki – i wyrażała swoją opinię „bez cenzury”.

Tu już robi się trochę ryzykownie – ale spróbuj to zapisać.

Teraz wyobraź sobie, co powiedziałaby ta osoba, gdyby Twoje działania w życiu odzwierciedlały Twoje wartości. Co chciałbyś, żeby się wybijało na pierwszy plan?

Nie traktuj tego jako próby przedstawienia się w lepszym świetle – bądź ze sobą szczery. Zastanów się, jaki sens chciałbyś nadać swojemu życiu.

2. Kiedy już to zrobisz, wypisz to, co Ci przychodzi do głowy, gdy myślisz o znaczących obszarach Twojego życia; bliskich relacjach, pracy, samorozwoju, rozrywce, dobrostanie psychofizycznym, (pod tą ładną nazwą kryje po prostu optymalne samopoczucie)…. Uporządkuj je w kolejności malejącej – od tych najważniejszych, do tych mniej ważnych.

3. A teraz skup się na tym, w jaki sposób miałby się te ważne dla Ciebie obszary przejawiać w Twoim działaniu. Jeśli ważny jest dla Ciebie Twój rozwój – może chciałbyś nauczyć się czegoś nowego z dziedziny Twoich zainteresowań? A może też – dowiedzieć się więcej o sobie? Zapisz wszystkie możliwości, które pojawią się w Twoich myślach.

Teraz najważniejsze – to od Ciebie zależy co z tym zrobisz. Możesz wyrzucić kartkę, podrzeć ją, stwierdzić, że rezygnujesz ze świadomego, zgodnego ze sobą działania.

Możesz też wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Ustanowić swoje cele (o tym pisałam tutaj: https://paulasthetic.wixsite.com/paulasthetic/post/jak-ustala%C4%87-cele-mo%C5%BCliwe-do-spe%C5%82nienia-how-to-set-reasonable-goals-that-you-re-able-to-achieve)


Zostać swoim autorytetem już dziś.

Co wybierasz?

Bibliografia:

Hayes, S., Smith, S.(2005). W pułapce myśli


***

There’s this thought that has stuck with me for a while: you’re an authority of your own life.

After all, you have an access to all your thoughts and internal experiences - without censorship.

But have you ever wondered what really pushes you through your life?

If you haven’t done it before, ask yourself: what would you still be doing if no one knew? If you wouldn’t have to worry about money and your safe existence?

Now sit down comfortably - somewhere quiet. Time for a short session with yourself. We’re going deeper. Arm yourself with something to write and a few minutes. We both know you have this time.

1. Imagine what your loved one could say about what you are following in your life - if you weren't there to listen.

Ready? Now, write it down.

Think about what your loved one would say if he/she knew what is really on your mind - knowing your thoughts, internal experiences, dilemmas - and expressed an “uncensored” opinion.

It's getting a little risky here - but try to write it down.

Now imagine what this person would say if your actions in life reflected your values.

Don't treat it as an attempt to present yourself in a better way - be honest with yourself. Think about the meaning you’d like to give your life.

2. Once you do this, write down what comes to your mind when you think about some significant areas of your life; close relationships, work, self-development, entertainment, psychophysical well-being (it’s simply about an optimal well-being) ... Sort them in descending order - from the most important to the less important ones.

3. Now focus on how these important areas could appear in your actions. If it’s about your self – growth - maybe you’d like to learn something new in the field of your interests? Or maybe - learn more about yourself? Write down all the possibilities that appear in your thoughts.

Now the most important thing – what you’ll do with it is totally up to you. You can throw it away, tear it, say that you give up on being conscious, acting according to your needs.

You can also take responsibility for your life. Set your goals (I wrote about it here: https://paulasthetic.wixsite.com/paulasthetic/post/jak-ustala%C4%87-cele-mo%C5%BCliwe-do-spe%C5%82nienia-how-to-set-reasonable-goals-that-you-re-able-to-achieve)


Become your own authority today.

What say you?


Bibliography:

Hayes, S., Smith, S.(2005). Get out of your mind and into your life

21 wyświetleń
bottom of page