top of page
fjfjf.png
 • Zdjęcie autorapaulasthetic

Jak być bardziej eko – etycznym | How to be more eco-ethical

Zaktualizowano: 7 sty 2021

Faktyczny Poniedziałek! Nadal pozostajemy w temacie etycznej mody. Dziś jednak dowiesz się, co TY możesz zrobić, żeby oddać swój głos nie tylko na daną partię, ale też na środowisko. Z okazji dnia Edukacji Narodowej - przypomnę najpierw o co chodzi z tą całą etyczną modą.


Etyczna moda to termin oznaczający etyczne podejście do projektowania, wytwarzania, sprzedawania oraz nabywania produktów takich jak odzież, akcesoria. Celem tych działań jest maksymalizacja zysku jednostek oraz grup przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego wpływu na innych ludzi, środowisko i zwierzęta. Ukierunkowana jest na redukcję biedy, stwarzanie warunków zrównoważonego rozwoju, minimalizacji zagrożenia ekologicznego oraz poszerzania obszarów społecznej sprawiedliwości. Zajmuje się głównie problemami:

 • warunków pracy i rasizmu;

 • ilości zużytej wody i energii;

 • szkodliwych chemikaliów;

 • nieekologicznych materiałów użytych do produkcji ubrań;

 • emisji CO2 w trakcie transportu dóbr;

 • recyklingu, odpadów i marnotrawstwa;

 • wpływu standardów mody na zdrowie modelek;

 • udziałem dzieci w promocji i reklamie.

Wskazuje na to, że z jednej strony koncerny zapewniają zatrudnienie, kształtują wybory odbiorców i odpowiadają na ich zapotrzebowanie wspierając również rozwój ekonomii danego kraju, z drugiej zaś na to, że przemysł jest niezrównoważony i wymaga zmian.


Na przykładzie utopii – jak wyglądałoby etyczne społeczeństwo?


Wybory konsumentów ograniczałyby się do kupowania tylko takich produktów, które są naprawdę potrzebne. Kierowałaby nimi chęć poprawy jakości życia. O kupnie decydowałaby użyteczność danego produktu, a nie moda lub chęć pokazania prestiżu Kredyty byłyby ostatecznością – zapotrzebowanie na dane produkty byłyby kierowane do lokalnych / krajowych firm zamiast do koncernów, zajmujących się produkcją masową.

Odbiorcy mieliby świadomość wyboru i wspierania firm, u podstaw których stoi odpowiedzialność za środowisko i ludzi wokół (a tym samym konsumentów). Sami decydowaliby o tym, na rzecz jakich działań przeznaczają swoje pieniądze – bo marketing skoncentrowany byłby na przekazywaniu rzetelnych informacji o sposobie produkcji danej firmy, a wszelkie działania odbiegające od zasad etycznej produkcji spotykałyby się z sankcją.

Pieniądz byłby środkiem do zapewnienia sobie podstawy funkcjonowania, a nie pokazania swojej pozycji społecznej.

Oszczędność stałaby się cechą pożądaną.


Utopia utopią, ale bądźmy szczerzy - takie działania są korzystne z punktu polityki państwa. Zainteresowanie etyczną produkcją to nie tylko kwestia indywidualnych preferencji, ale również zobowiązań kraju wobec jego mieszkańców.

I znów – ważna jest edukacja. Brak wiedzy rzutuje bowiem na wybory konsumentów, którzy często nie zdają sobie sprawy z powagi problemu. Badania wskazują, że respondenci wyrażają akceptację dla pomysłu etycznej mody - jednak wykazano, że brak im zorientowania w tym obszarze. Co więcej, badania przeprowadzone wśród młodzieży doniosły, że adolescenci nie są zainteresowani recyklingiem, a sam pomysł „noszenia cudzych ubrań” wydaje im się odrzucający. I na tym właśnie powinny się skoncentrować działania państwa – na rozpowszechnianiu wiedzy na temat etyki w przemyśle wytwórczym i wadze recyklingu. To nie wstyd być pomysłowym i umieć wykorzystać starą koszulkę po siostrze na 5 różnych sposobów.


Efektywność takich oddziaływań została potwierdzona w jednych z zagranicznych badań, których wyniki wykazały, że osoby, które posiadły informacje na temat etycznej mody, wdrożyły jej założenia w praktykę i częściej korzystały z produktów powstałych w wyniku ponownego przetwarzania (osoby badane były w wieku 25 – 34 lat, rozpowszechniały idee etycznej produkcji wśród swoich znajomych i na social mediach, a także deklarowały podejmowanie podczas swoich zakupów świadomych wyborów opartych na uwzględnieniu problemów środowiska i uczciwego zatrudnienia).


Przemysł stoi pod wielkim znakiem zapytania. Jak wzbudzić zaufanie klientów? Najbardziej efektywnym działaniem jest jawność procedur stojących za procesem przetwarzania materiałów oraz produkcją.

Ponadto „bycie eko” z punktu widzenia firmy może być jak najbardziej opłacalne – w czasach, gdy trąbi się na prawo i lewo o globalnym ociepleniu i wzrastającym poziomie zanieczyszczeń firma, która jawnie deklaruje swoje poparcie dla środowiska i praw człowieka staje się jedną z nielicznych na rynku. Zastałe korporacje zdążyły się już przyczynić do niszczenia otoczenia i – zabrzmi to jak przesada– żyć innych ludzi. Zostały nawet przeprowadzone badania odnośnie poparcia klientów dla firm ukierunkowanych na wspieranie rozwiązań ekologicznych z poszanowaniem praw człowieka i godnej pracy – wyniki okazały się zdroworozsądkowe; konsumenci chętniej nabywali produkty tych marek, które spełniały oba wyżej wymienione kryteria.


Stawiając jednak w kontrze wyniki z innych badań, można byłoby je zawrzeć w tym jednym zdaniu: przekonania i chęci to jedno, zachowanie to drugie. Chodzi o to, że często wybiera się produkty łatwiej dostępne, tańsze (przyznacie sami – często produkty sygnowane hasłem „eko” mają metkę z wręcz absurdalnie zawyżoną ceną). Tym sposobem etyczna moda oraz związana z nią dekonsumpcja staje się nieatrakcyjna, bowiem przy niekorzystnej sytuacji materialnej jawi się jako konieczność, a nie jako świadomy wybór.


Z drugiej strony istnieją badania, w których respondenci zaznaczali, że są w stanie zapłacić więcej za produkty, które powstały drogą etycznej produkcji. Ale przecież nie wszystkich na to stać. Niektórzy wolą oszczędność (pozdrawiam ja, autorka tego bloga). A niektórzy nie lubią robić zakupów w ogóle (według ankiet to połowa Polaków).

Jak więc możesz zacząć głosować bez ponoszenia kosztów materialnych, drogi czytelniku?

1. Zostań, „rzemieślnikiem” – zacznij tworzyć. Wiesz, co to jest DIY? Ile rzeczy można zrobić z pomocą nitki, igły i starych dżinsów? Jak wykorzystać całe warzywo w potrawie, łącznie z jego natką lub pestkami? A no właśnie. A Internet buzuje od przepisów i pomysłów. Wystarczy poszukać.

2. Wymieniaj się – z pewnością masz wiele rzeczy, których już nie potrzebujesz. Twój sąsiad, znajoma lub koledzy z pracy / ze studiów też mają wiele do zaoferowania – kto wie, może w ten sposób poznasz kogoś, kto okaże się Twoją bratnią duszą ;)?

3. Naprawiaj / daj drugie życie swoim przedmiotom – raz jeszcze: wesprzyj swoją kreatywność i wyróżnij się pomysłowością.

4. Zwyczajnie – uprość sobie życie. Oszczędzanie jest trendy i z korzyścią dla świata.


Zakupy stały się w pewien sposób jak wybory do senatu – każdy zakup to głos oddany na daną firmę. I to od nas zależy, czy obdarzymy poparciem etyczny biznes, czy też biznes pełen wyzysku kosztem zysku.


***


Factual Monday! We still remain on the topic of ethical fashion. Today you will learn about what YOU can do to vote not only for a given party, but also for the environment. To celebrate the National Education Day - let me remind you what all ethical fashion is about.


Ethical fashion is a term that describes an ethical approach to design, manufacture, selling and purchasing products such as clothing and accessories. The main goal is to maximize the profit of individuals and groups while minimizing the negative impact on other people, the environment and animals. It’s focused on reducing poverty, creating conditions for sustainable development, minimizing ecological threat and disseminating social justice. It faces with the problems of:

 • working conditions and racism;

 • overconsumption of water and energy;

 • harmful chemicals;

 • non-organic materials used to manufacture clothes;

 • CO2 emissions and the transport of goods;

 • recycling and waste;

 • the impact of fashion standards on model’s health;

 • participation of the children in promotion and advertising.


It indicates that, on the one hand: the companies provide employment, shape the choices of recipients and respond to their demand, support the development of the economy of a given country; on the other hand, this industry is unsustainable and requires changes.


Now, let your imagination run wild - what would an ethical society look like?

Consumer choices would be limited to buying products only when they are really needed. People would be driven by a desire to improve the quality of their lives. The purchase would be determined by the usefulness of the product, not fashion or a desire to show prestige. Loans would be treated as a last resort - demand for given products would be directed to local / national companies instead of the mass production companies. Recipients would be thoughtful about their choices and support the companies which would be showing the responsibility of the environment and people around (and thus - consumers).

They would decide for themselves for what they pay for- because marketing would be focused on providing reliable information about the way the goods are produced - actions that deviate from the rules of ethical production would be sanctioned. Money would be used to fulfill the basic needs - not to show off with the social position.

Frugality would become a desirable feature.


But let's be real - such actions are beneficial from the state policy point of view. Interest in ethical production is not only a matter of individual preferences, but also the obligation of the country towards its inhabitants.

And again - education is important. Lack of knowledge affects the choices of consumers who often do not know about the seriousness of the problem. One research indicates that respondents accept the idea of ethical fashion - however, it has been shown that they lack orientation in this area. What's more, research conducted among young people reported that adolescents are not interested in recycling, and the idea of "wearing someone else's clothes" seems unacceptable to them. And this is what state action should focus on – spreading the knowledge about ethics in the manufacturing industry and the importance of recycling. It is not a shame to be resourceful and be able to use an old t-shirt in 5 different ways.

The effectiveness of such interactions has been confirmed in one of the studies - the results have shown that people who had information about ethical fashion implemented its assumptions into practice and used recycled products (subjects were aged 25 - 34 years, they disseminated the ideas of ethical production among their friends on social media, and also declared that they would make thoughtful choices during their purchases taking into account the environmental problems and fair trade).


The industry is in question. How to earn customer’s trust? The most effective way is to show a transparency of the procedures behind the material processing and production. In addition, "being eco" from the company's point of view can be most profitable - in times when the global warming and increasing levels of pollution is a common problem, a company that declares its support for the environment and human rights becomes exclusive. Big corporations have already contributed to the destruction of the environment and - it sounds like an exaggeration, but it’s true - to lives of other people.

There have even been research on customer’s support for companies focused on promoting ecological solutions respecting human rights and decent work - the results were obvious; consumers were more eager to buy products from these brands that met both of the above-mentioned criteria.


In opposition, there are studies that can be summed up in one sentence: beliefs and willingness are one thing, behavior is another. The point is that products that seem more available and cheaper are often chosen by the customers (you must admit - products bearing the 'eco' label can be absurdly pricey). This way ethical fashion and deconsumption become unattractive, because for people in unfavorable material status appear as a necessity, not as a conscious choice.


On the other hand, there are studies in which respondents indicated that they are able to pay more for products that have arisen through ethical production. But not everyone can afford it. Some prefer saving (greetings from author of this blog). And some do not like shopping at all (according to surveys, half of Poles).

So how can you start voting for the environment without material costs, dear reader? 1. Become a "craftsman" - start creating. Do you know what DIY is? How many things can be done with a thread, a needle and old jeans? How to use the whole vegetable in the dish, including its parsley or seeds? Exactly. And the Internet is buzzing with recipes and ideas. Just search. 2. Exchange – I’m sure you have many things you don't need anymore. Your neighbour, friend or colleagues from work / uni also have a lot to offer - who knows, maybe this way you will meet your soul mate;)? 3. Repair / give a second life to your things - once again: support your creativity and stand out with ingenuity. 4. Simply - simplify your life. Saving is trendy and beneficial to the world.


Purchases have become somewhat like elections - every purchase is a vote for a given company. And it depends on us whether we support an ethical business or a business full of exploitation in the name of the profit.


https://onlinelibrary.wiley.com/…/…/j.1470-6431.2002.00255.x http://globalfashionagenda.com/…/Pulse-of-the-Fashion-Indus… http://www.sim.wz.uw.edu.pl/…/art…/sim_2005_1_strzelecki.pdf https://wnus.edu.pl/sip/file/article/view/3010.pdf https://play.google.com/books/reader?id=SI7cBAAAQBAJ&hl=pl http://yadda.icm.edu.pl/…/bwmeta1.element.desklight-98e599d… http://www.wzieu.pl/zn/604/ZN_604.pdf https://repozytorium.uph.edu.pl/…/Kubik_Rola_menedzera_w_ks… http://acrwebsite.org/volumes/1006845/eacr/vol9/E-09 https://www.ekonsument.pl/…/publ_302_podrecznik_dobrych_pra… http://pszw.edu.pl/…/t051_pszw_2011_wrobel_-_konsumpcjonizm… http://www.ptzp.org.pl/…/konfer…/kzz/artyk_pdf_2012/p011.pdf https://kulturapopularna-online.pl/resou…/…/article/details… http://bazhum.muzhp.pl/…/Problemy_Zarzadzania_Finansow_i_Ma… https://pdfs.semanticscholar.org/…/cee137665ece0c250f352fde… researchgate.net/…/2…/link/00b49538ed4f64967b000000/download https://www.deepdyve.com/…/the-impact-of-ethical-fashion-on… https://www.deepdyve.com/…/personal-values-and-ethical-fash… https://www3.nd.edu/…/pdf/2012/FastFashionSustainability.pdf https://books.google.pl/bookshttps://www.ingentaconnect.com/…/2012/000…/00000002/art00007 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2752/175174108X346931 https://www.semanticscholar.org/…/9aaa728e71ad0acdbe90b18e4… http://eprints.bournemouth.ac.uk/…/Factors_Impeding_Ethical… https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED501640.pdf https://www.researchgate.net/…/265857376_Ethical_fashion_di… https://onlinelibrary.wiley.com/…/…/j.1470-6431.2009.00750.x https://onlinelibrary.wiley.com/…/…/j.1470-6431.2009.00756.x https://link.springer.com/artic…/10.1007%2Fs10551-011-1071-y https://www.researchgate.net/…/44897985_The_Impact_of_ethic… https://www.ingentaconnect.com/…/2011/000…/00000001/art00002 https://dbc.wroc.pl/…/Perchla-Wlosik_Is_Ethical_Fashion_The… https://www.researchgate.net/…/Whats_wrong_with_ethical_con…

3 wyświetlenia
bottom of page