top of page
fjfjf.png
 • Zdjęcie autorapaulasthetic

Dlaczego warto rozmawiać o zdrowiu psychicznym | Why it's important to talk about mental health

Zaktualizowano: 7 sty 2021

Powszechnie wiadomo, że warto dbać o swoje ciało, uprawiać sport i uważać na to, co znajduje się w naszej diecie. Ale skoro dbamy o nasze ciało, aby lepiej funkcjonować i polepszyć swoje samopoczucie, a tym samym wpłynąć na naszą psychikę, dlaczego temat zdrowia psychicznego nadal jest bagatelizowany?

Nad tym (i nad innymi zagadnieniami związanymi ze zdrowiem psychicznym człowieka) pochyla się Mental Health Europe.


Czym zajmuje się Mental Health Europe (MHE)?


To organizacja pozarządowa, która pracuje na rzecz promocji zdrowia psychicznego, zapobiegania skutkom dystresu psychicznego i poprawy opieki nad osobami, które doświadczają trudności natury psychicznej. Podstawą działania jej członków jest ochrona praw osób pracujących w sektorze zdrowia publicznego (również byłych pracowników), osób doświadczających zaburzeń psychicznych, ich rodzin i opiekunów. Ich celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji.


Dlaczego to ważne, by mówić o zdrowiu psychicznym? Cóż, pozwolisz, że wesprę się tutaj kilkoma faktami:

 • Co szósty dorosły w EU doświadczył zaburzeń zdrowia psychicznego. To więcej niż 84 milionów osób.

 • 1 na 3 osoby doświadczające trudności natury psychicznej nie ma dostępu do opieki zdrowotnej w tym zakresie.

 • Co 40 sekund ktoś traci życie w wyniku popełnienia samobójstwa.

 • Zaburzenia zdrowia psychicznego są jednym z głównych powodów absencji w pracy – coraz więcej osób w związku z tym przechodzi na wcześniejszą emeryturę.

 • Zdrowie psychiczne jest ściśle powiązane z warunkami socjoekonomicznymi poszczególnych osób – niewystarczający dostęp do rzetelnej edukacji, nieodpowiednie warunki pracy i zamieszkania, ubóstwo, bezrobocie zmniejszają poczucie dobrostanu i zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń natury psychicznej.


W obecnej sytuacji nasze zdrowie psychiczne jest szczególnie narażone na przeciążenia – dystans fizyczny, poczucie osamotnienia i niepewności związanej z sytuacją i dopływem często niesprawdzonych informacji sprawiają, że nasze codzienne funkcjonowanie się zmienia. Badania wskazują, że skutki izolacji mogą znacząco odbić się na naszym zdrowiu psychicznym - deprywacja bodźców z otoczenia może doprowadzić do zaburzeń percepcji (trudności w rozpoznawaniu figur, elementów z otoczenia; zniekształceń postrzegania przedmiotów – ich jasności, kształtów, ostrości; problemów z odbiorem czasu). Możemy doświadczać subiektywnego poczucia przeciążenia psychicznego związanego z natłokiem myśli, zaburzeń organizacji pamięci krótkotrwałej i koncentracji uwagi. Często pojawia się też dyskomfort psychiczny związany z agresją, apatią, irytacją, poczuciem bezradności, niskiego poczucia własnej wartości, a nawet depersonalizacji i zaburzeń w spostrzeganiu własnego ciała.


Dlatego tak istotne jest, aby rozpowszechniać informacje o skali problemu i wspólnie zacząć opracowywać plan działania związany z opanowywaniem skutków deprywacji społecznej, poznawczo - behawioralnej i emocjonalnej.


A skoro o zapobieganiu mowa – w ramach działań prewencyjnych i psychoedukacyjnych powstała inicjatywa European Mental Health Week, która w tym roku była realizowana od 4 do 10 maja pod hasłem „Together We Can Make It”. Tegorocznym celem tej akcji było promowanie wspólnego działania i wsparcia w czasach epidemii, która okazała się problemem globalnym, a więc dotykającym praktycznie każdego mieszkańca naszej planety – a skoro jej skutki obejmują wszystkich, to równie ważne jest, by wszyscy mieli świadomość, jak zadbać o siebie w tych trudnych czasach. O tym, jak poradzić sobie z kwarantanną pisałam tutaj :


https://paulasthetic.wixsite.com/paulasthetic/post/mentalna-kwarantanna-mental-quarantine


https://paulasthetic.wixsite.com/paulasthetic/post/psychologiczny-zestaw-ratunkowy-psychological-survival-kit


https://paulasthetic.wixsite.com/paulasthetic/post/mi%C4%99dzy-faktem-a-przekonaniem-between-the-fact-and-the-belief


a więcej o tej inicjatywie możesz dowiedzieć się na oficjalnej stronie Mental Health Europe:


https://www.mhe-sme.org/


Teraz mam do Ciebie prośbę – zadaj sobie te kilka pytań:


 1. W jaki sposób dbam o swoje zdrowie psychiczne?

 2. Komu ufam na tyle, by móc porozmawiać o moim zdrowiu psychicznym? (O tym, co czuję, o czym myślę?)

 3. W jaki sposób radzę sobie z psychicznym dyskomfortem?

 4. Co mi zdecydowanie nie pomaga w dbaniu o własną psychikę?

 5. Co teraz mogę zrobić dla siebie, by poprawić swoje samopoczucie?


Oprócz ciała masz też umysł – ale tylko Ty masz do niego pełny dostęp. I to od Ciebie zależy, jak się nim zaopiekujesz.

We all know that taking care of our bodies, doing sports and watching our diet is important. But since we care about our body to keep it in a good condition and improve our well-being, and thus affect our psyche, why is the topic of mental health still underestimated? Mental Health Europe is focused on this problem (and other issues related to mental health).


What is Mental Health Europe (MHE)?


It is a non-governmental organization that works to promote mental health, prevent the effects of mental distress and improve the healthcare for people who experience psychological difficulties. The basis of its members' activities is the protection of the rights of persons working in the public health sector (including former employees), people experiencing mental disorders, their families and carers. Their purpose is to increase public awareness and prevent the stigma.


Why is it important to talk about mental health? Well, let me share with you some facts:

 • Every sixth adult in the EU has experienced mental health problems. That's more than 84 million people.

 • 1 in 3 people experiencing mental difficulties doesn’t have an access to mental healthcare.

 • Every 40 seconds someone takes its own life.

 • Mental health disorders are one of the main reasons for work absence - more and more people are looking for the earlier retirement.

 • Mental health is closely related to the socioeconomic conditions of the individuals - insufficient access to reliable education, inadequate working and living conditions, poverty, unemployment reduce the sense of well-being and increase the likelihood of mental disorders.


In the current situation, our mental health is particularly vulnerable to those issues - physical distance, a sense of loneliness and uncertainty associated with the situation and the inflow of often unverified information cause changes in our daily functioning. Research indicates that the effects of isolation can significantly affect our mental health - deprivation of stimuli can lead to perception disorders (difficulties in recognizing figures, elements from the environment; distortions in perception of objects - their brightness, shapes, sharpness; problems with the reception of time) . We may experience a subjective sense of psychological overload associated with a rushing thoughts, short-term memory organization problems and concentration of attention. We may feel psychological discomfort associated with aggression, apathy, irritation, a sense of helplessness, low self-esteem, and even depersonalization and body perception issues.


That’s why it’s so important to spread the information about the scale of the problem, so it would be easier to develop a plan of action based on controlling the effects of social, cognitive - behavioral and emotional deprivation.


Speaking of prevention – as a part of preventive and psycho-educational form of action, the MHE has started the European Mental Health Week which was promoted this year under the slogan: "Together We Can Make It". This year's goal was to promote collective action and support during the epidemic, which turned out to be a global problem, affecting almost every inhabitant of our planet - and since it has affected everyone, it’s equally important for everyone to be aware of how to take care of themselves in these hard times. I wrote about how to deal with quarantine here:


https://paulasthetic.wixsite.com/paulasthetic/post/mentalna-karantanna-mental-quarantine


https://paulasthetic.wixsite.com/paulasthetic/post/psychologiczny-zestaw-ratunkowy-psychological-survival-kithttps://paulasthetic.wixsite.com/paulasthetic/post/mi%C4%99dzy-faktem-a-przekonaniem-between-the-fact-and-the-belief


and you can learn more about this initiative on the official Mental Health Europe website:


https://www.mhe-sme.org/


Now I have a request for you - ask yourself these few questions:


 1. How do I care about my mental health?

 2. Who do I trust enough to be able to talk about my mental health? (About what I feel and what I think?)

 3. How do I deal with mental discomfort?

 4. What definitely doesn’t help me in taking care of my own mental health?

 5. What can I do now for myself to improve my mood?


In addition to your body, you also have the mind - but only you have full access to it. And it's up to you how you take care of it.

8 wyświetleń
bottom of page