top of page
fjfjf.png
 • Zdjęcie autorapaulasthetic

Dekada w 22 punktach | Decade in 22 points

10 lat.


Dopiero dzień po Sylwestrze uświadomiłam sobie, że mamy początek nowej dekady.

Zaraz po tym, jak to do mnie dotarło, wbiłam się głębiej w kawiarnianą kanapę i zaczęłam zastanawiać się z moim partnerem, co udało nam się osiągnąć przez 10 lat naszego życia.

Wspólnie i osobno.


To moja część podsumowania:

 1. dowiedziałam się, czym jest przyjaźń

 2. dowiedziałam się, czym przyjaźń nie jest

 3. zaczęłam rysować

 4. przestałam się bać śpiewać publicznie

 5. dowiedziałam się, ile dla mnie znaczy muzyka i poezja

 6. zaczęłam uczyć się 5 języków – jeden z nich (hiszpański) ograniczyłam jedynie do edukacji w gimnazjum, jeden (słowacki) był przypadkową, miłą niespodzianką i do tej pory wtrącam go w rozmowach z moimi zagranicznymi przyjaciółmi, a reszta (angielski, niemiecki i włoski) jest ze mną do dziś

 7. dowiedziałam się, co tak naprawdę lubię (a czego tak naprawdę nie) – i nadal się dowiaduję

 8. uświadomiłam sobie, że nie każdy staje się w pewnym momencie swojego życia psychologiem – samoukiem (pozdrawiam, nastoletnia Paulo)

 9. dowiedziałam się, czym jest zdrowy egoizm i jak bardzo jest ważne, żeby dbać również o siebie

 10. ukończyłam 3 szkoły (gimnazjum, liceum i uniwersytet) i 3 szkolenia (z coachingu, trenerstwa i psychoterapii uzależnień - choć w tym przypadku nadal czeka mnie egzamin)

 11. odwiedziłam 6 krajów (Grecję, Austrię, Słowację, Bułgarię, Włochy, Danię)

 12. zaczęłam ćwiczyć (to już 7 rok z rzędu i dalej cisnę – ja, która na słowo WF i sporty zespołowe reaguje alergicznie)

 13. zaczęłam jeść zgodnie z zasadami diety wegańskiej (wyniki badań mam w normie, nie martwcie się o to)

 14. odbyłam 3 staże

 15. wspinałam się po górach i drzewach (choć ciężko zliczyć, ile razy)

 16. nosiłam aparat ortodontyczny przez 3 lata

 17. zaczęłam prowadzić konta na Facebooku i Instagramie, żeby móc się podzielić z Wami tym, co czasem mi siedzi w głowie

 18. przeprowadziłam się 7 razy

 19. stworzyłam stronę

 20. nigdy nie przestałam pisać (i czytać. i tańczyć. i śpiewać. i oglądać filmy. i wszystkie te przyjemności podróży zwanej życiem.)

 21. byłam na wymarzonym koncercie (i nie chcę już być na żadnym innym :D choć bawiłam się na nim świetnie!

 22. poznałam mojego partnera i dowiedziałam się, jak przyjemne jest mieszkanie z bliską osobą

Jest też kilka innych, bardziej prywatnych punktów – ale te zostawię dla siebie.

Internet przyjmie wszystko, ale nie musi wszystkiego wiedzieć.


Patrząc na to podsumowanie widzę wyraźnie, że nawet z sytuacji, które naprawdę przedstawiają się w czarnych barwach można wyciągnąć korzyści. Wspomnienia wracają – nawet te, których nie chce się wspominać – ale mam świadomość, do czego moje doświadczenia mnie doprowadziły.


Po raz kolejny, zaskakując samą siebie, jestem zadowolona.


W jakim miejscu jesteś teraz, drogi czytelniku? Gdzie Ciebie doprowadziło te ostatnie 10 lat?

Daj znać.


***


10 years.


It wasn't until the day after New Year's Eve that I realized that it's the beginning of a new decade.


When it finally reached me, I dugged myself deeper into cafe's sofa and began to wonder with my partner what achieved for 10 years of our life. Together and apart.


So that's my part:

 1. I discovered what friendship is

 2. I discovered what friendship isn't

 3. I started to draw

 4. I stopped being afraid to sing in public

 5. I discovered how much music and poetry mean to me

 6. I started learning 5 languages ​​- one of them (Spanish) I limited only to middle school education, one (Slovakian) was an accidental, pleasant surprise and I'm still using bits and parts of it conversations with my foreign friends, and the rest (English, German and Italian) is with me to this day

 7. I discovered what I really like (and what I really don't) - and I'm still learning

 8. I realized that not everybody becomes a self-taught psychologist at some point in their life (best regards, teenage Paula)

 9. I learned what healthy selfishness is and how important it is to properly take care of myself

 10. I have finished 3 schools (junior high, high school and university) and 3 courses (in coaching, group training and for addiction psychotherapist - although in this case I'm still waiting for the exam)

 11. I visited 6 countries (Greece, Austria, Slovakia, Bulgaria, Italy, Denmark)

 12. I started exercising (it's been 7 years in a row and I still work out - me! who reacts allergically to the words PE and team sports)

 13. I started to eat according to the rules of the vegan diet (I have normal test results, don't worry about it)

 14. I did 3 internships

 15. I climbed mountains and trees (although it's difficult to count how many times)

 16. I wore braces for 3 years

 17. I started my accounts on Facebook and Instagram so that I can share my thoughts with you

 18. I moved 7 times

 19. I created a website

 20. I'vee never stopped writing (and watching movies. and reading books. and dancing. and singing. and all the pleasures of the journey called life.)

 21. I was at my dream concert (and I don't want to be at any other :D, although it was awesome!)

 22. I met my partner and found out how pleasant it is to live with a close one


There are also a few other, more private points - but I'll leave them for myself.

The Internet will accept everything, but it doesn't need to know everything.


Looking at this summary, I can clearly see that even the situations that seem really dark, I can turn into benefits. Memories come back - even those that you don't want to remember - but I'm aware of where my experience led me to.

Once again (surprising myself) I am satisfied.


Where are you now, dear reader? Where has these last 10 years led you?

Let me know.

6 wyświetleń
bottom of page