top of page
fjfjf.png
  • Zdjęcie autorapaulasthetic

DEAR MAN - FAST - GIVE: czyli kiedy słowa znaczą więcej | When the words mean more.

Zaktualizowano: 3 sty 2021

Gdyby świat byłby sceną, prowadzilibyśmy monologi. Sztuka uwielbia autoekspresję. Ale słuchanie to nie wszystko – a my nie jesteśmy Hamletem. Monologi szekspirowskie zostawmy sztuce.

Jednym z najważniejszych elementów rozmowy z drugim człowiekiem jest „nastawienie na zrozumienie”, o którym pisałam Ci wcześniej tutaj: https://www.paulasthetic.com/post/jak-mówić-żeby-rozmawiać-how-to-talk-to-have-a-conversation i tu: https://www.paulasthetic.com/post/o-informacjach-zwrotnych-które-faktycznie-działają-about-feedback-that-actually-works .

Ale co dalej? Jak wyrazić swoje myśli / uczucia / potrzeby tak, żeby „dotarło”?

Psychologia poznawcza lubi akronimy – łatwiej się je zapamiętuje, trzeba jedynie wysilić trochę naszą zdolność do asocjacji. Przez asocjację – czyli zdolność naszego mózgu do tworzenia połączeń w taki sposób, by jedno skojarzenie prowadziło do kolejnych – potrafimy dotrzeć „po okruszkach” informacji do celu

Dzisiaj chwilę o skrótowcach i o wcale nie krótkich sposobach ich wykorzystania w rozmowie.

DEAR MAN – GIVE – FAST na ratunek.

O co chodzi z DEAR MAN?


DEAR MAN wykorzystujemy wtedy, kiedy stawiamy sobie pewien cel w interakcji z drugą osobą – po ludzku: chcemy się dogadać tak, by zrozumiała, dlaczego ten cel jest dla nas ważny i co może zyskać, jeśli przystanie na naszą prośbę:

D - opisywanie (describe): koncentracja na faktach, nie na własnych przeżyciach

Ewyrażanie uczuć (express): jasne wyrażenie uczuć i myśli

A stanowcze wyrażanie pragnień (assert): stawianie jasnych, konkretnych oczekiwań

Rwzmacnianie (reinforce): wskazanie związku między tym, co chcemy osiągnąć, a tym, co chce dana osoba, czyli: co osoba zyska, jeśli przystanie na naszą prośbę

M - uważność (mindful): „zdarta płyta” (powtarzamy naszą prośbę do oporu, aż będziemy mieli jasność, czy osoba na nią przystanie, czy też odmówi), ignorowanie ataków i prób odwrócenia uwagi przez zmianę tematu

A - okazywanie pewności siebie (confidence): nie mylić z narzucaniem swojej woli (kluczowa jest tu prośba – bo każdy przecież ma prawo nam odmówić, i to też jest OK)

N negocjowanie (negotiate) - jeśli druga osoba nie zgodzi się na nasze rozwiązanie, podaj alternatywne lub zastanówcie się wspólnie, co możecie dalej zrobić

DEAR MAN sprawdza się również wtedy, kiedy chcemy pokazać, co dzieje się w naszej relacji w danej chwili (z pozycji tzw.: metapoziomu, czyli w taki sposób, jakbyśmy stali obok i opisywali, co się między nami dzieje, żeby trochę „odseparować się” od bieżącej sytuacji i buzujących emocji - bazując na faktach, a nie na ocenie i przypuszczeniach).

* Warto pamiętać o tym, że każda prośba ma swój priorytet – czasem więc, jeśli chodzi o rzeczy, na których zależy nam trochę mniej – warto odpuścić, by podtrzymać relację z drugą osobą i zająć się swoim celem samemu.

Gdzie sprawdzi się GIVE?


Wszędzie tam, gdzie zależy nam na podtrzymaniu relacji i zwyczajnie chcemy okazać sympatię. W XXI wieku rozpraszaczy jest wiele. Pamiętajmy więc o tym, że podczas rozmowy warto być:

Głagodnym (gentle): miłym i taktownym (bez ataków, wycieczek personalnych, gróźb i osądzania w postaci wyzwisk)

Izainteresowanym (interested): nastawionym na wysłuchanie, a nie przekonywanie na siłę do swojej racji; zainteresowanym tym, co druga osoba ma do powiedzenia

V uprawomocniającym (validate): okazującym zrozumienie powodów zachowania nawet, gdy się nie zgadzamy z powodem, dla którego osoba to zrobiła; ważne jest też odczytywanie sygnałów niewerbalnych, zwracanie uwagi na mowę ciała i mimikę oraz działanie adekwatne do tego, co się widzi

Eswobodnym (easy manner): rozluźnionym, z życzliwym nastawieniem podchodzącym do drugiej osoby (w końcu nie każda rozmowa sprowadza się do intensywnej wymiany zdań, prawda?)

* Tutaj stawiamy na autentyzm – próby zadowolenia innych i zyskania sympatii własnym kosztem powodują, że łatwo zapomnieć o szacunku do siebie. A brak szacunku do siebie prowadzi nas prostą drogą do wykorzystywania i o zdrowe relacje w takiej sytuacji naprawdę ciężko.

Kiedy „FAST” nie oznacza „SZYBKO”?


Wtedy, kiedy używamy tej umiejętności, by prosić lub odmawiać, kiedy inni nas o coś proszą.

F uczciwość (fair): przyzwolenie na posiadanie takich, a nie innych uczuć lub przekonań oraz ich wyrażenie

Anieprzepraszanie (no-apologies): przepraszanie to przyznanie się do błędu; w tym momencie staramy się zaspokoić własne potrzeby (zgodnie z badaniami, przepraszanie często działa innym na nerwy i obniża skuteczność podtrzymania relacji)

S trzymanie się wartości (stick –to–your-values): ważniejsze są twoje przekonania, szacunek do siebie, niż otrzymywanie aprobaty za wszelką cenę (poświęcanie się dla innych zmniejsza nasze poczucie wartości - zwłaszcza, gdy nie zostajemy później docenieni za nasze poświęcenie)

T prawdomówność (truthful): nie udawanie bezradności, gdy się jej nie odczuwa; brak manipulacji i kłamstw

* Ta umiejętność nie zawsze sprawdza się w sytuacjach krytycznych, które wymagają stanowczej i szybkiej reakcji – na przykład wtedy, gdy ktoś przekracza nasze granice.

Kilka ważnych spraw na koniec:

  • Na taką interakcję trzeba być gotowym. Emocjonalnie i poznawczo. Jeśli te umiejętności nie działają – sprawdź, czy dokładnie za nimi podążasz i czasem czegoś po drodze nie przekręciłeś; potknięcia są normalne, zwłaszcza w przypadku ćwiczenia nowych technik, więc nie poddawaj się po pierwszej próbie.

  • Pamiętajmy o tym, że każdy ma prawo nam odmówić – bo każdy ma takie, a nie inne myśli, emocje i przekonania, które utrwalały się przez lata i czasem ciężko „wejść w buty” tej drugiej strony. Dlatego tak ważne jest to, by precyzować o co nam dokładnie chodzi w każdym z elementów wyżej wymienionych akronimów.

  • Ważne jest to, by dać sobie czas – jeśli rozmowa eskaluje do rozmiarów ledwo trzymającej się w ryzach bomby atomowej, zróbcie stop – klatkę i umówcie się, że za jakieś pół godziny – godzinę lub dwie powrócicie do tematu.

Umiejętności te nie służą manipulacji – służą poprawieniu relacji przy jednoczesnym zachowaniu szacunku do siebie. Nie polegają na wymianie powodów, dla których doświadczamy rzeczywistości tak, a nie inaczej, „bo ta osoba zrobiła to lub tamto”. Są pomocne szczególnie wtedy, gdy nie wiemy jak możemy kogoś o coś poprosić, przedstawić swój punkt widzenia, okazać zainteresowanie i empatię drugiej osobie.

Warto rozmawiać. Zwłaszcza, jeśli wiemy, jak.


***

If the world was a stage, we would all do monologues. Art loves self-expression. But listening isn’t enough - and we aren’t Hamlet. Leave the Shakespearean monologues to art.

One of the most important elements of a conversation with another person is "understanding attitude” (I wrote a bit more about it here: https://www.paulasthetic.com/post/jak-mówić-żeby-rozmawiać-how-to-talk-to-have-a-conversation and here: https://www.paulasthetic.com/post/o-informacjach-zwrotnych-które-faktycznie-działają-about-feedback-that-actually-works .

But what's next? How to express your thoughts / feelings / needs to the other person in an understandable way?

Cognitive psychology likes acronyms – they’re easier to remember, you just need to exercise a little your ability to associate. Through association - that is, the ability of our brain to create connections in such way that one association leads to another – we’re able to reach the goal by following „the crumbs" of information and get to that a larger piece of our knowledge.

This Monday is about how to talk so that the other person understands what we mean. DEAR MAN, GIVE and FAST to the rescue.

What is DEAR MAN all about?

We use DEAR MAN when we set a certain goal in interaction with another person – to say it in a human way: we want to communicate in a way, so the other person understands why this goal is important to us and what can gain if he / she agrees to our request:

Ddescribe : focus on facts, not on your experiences

Eexpress yourself : clearly expressing your feelings and thoughts

A - express your desires firmly (assert): setting clear, specific expectations

Rreinforce : showing what the person will gain if he / she agrees to our request

Mmindful : acting like a "broken record" (repeat your request until it’s clear whether the person agrees to it or refuses), ignoring attacks and attempts to distract by changing the subject

A - show confidence : don’t confuse it with imposing your will (the key is the request - because everyone has the right to refuse, and that's OK too)

N negotiate : if the other person doesn’t agree to our solution, provide an alternative solution or think together what you can do next

DEAR MAN also works when we want to show what is happening in our relationship at a given moment (from the so-called meta-level – using it in such way as if we were standing next to ourselves and describing what’s currently happening between you two in order to "separate yourselves" a little." From the current situation and buzzing emotions - basing on facts, not on judgments and assumptions).

* It is worth remembering that each request has its own priority - so sometimes when it comes to things we care a little less about - it is worth letting go to maintain the relationship with the other person and deal with our golas ourselves.

Where will GIVE work?

Wherever we want to maintain a relationship and we simply want to show sympathy. There are many distractions in the 21st century. So let's remember that during the conversation it is worth being:


G gentle : nice and considerate (no attacks, personal excursions, threats and judgment in the form of insults)

Iinterested : willing to listen, not to persuade by force; interested in what the other person has to say

Vvalidating : showing understanding of the reasons for the behavior of others, even when we disagree with the reason they did it; it’s also important to read non-verbal signals, pay attention to body language and facial expressions, and act accordingly to what you see

E - easy manner: relaxed, with a friendly attitude towards the other person (after all, not every conversation comes down to an intense exchange of opinions, right?)

* Here, we focus on authenticity - attempts to please others and gain sympathy at your own expense make it easy to forget about self-respect. And the lack of self-respect leads us through a straightforward path to abuse and it's really hard to find healthy relationships in such a situation.

When "FAST" doesn't mean "FAST"?

When we use this skill to ask or refuse.

F be fair : give yourself a permission to have such and not other feelings or beliefs and expressing them fairly

A - no-apologies : apologizing is admitting a mistake; at this point, you’re trying to satisfy your own needs (according to research, apologies often get on the nerves of others and reduce the effectiveness of maintaining relationships)

S - stick-to-your-values : your beliefs and self-respect are more important than getting approval at all costs (sacrificing yourself for others reduces our self-esteem - especially when we aren’t recognized for our sacrifice )

Ttruthfully : don’t pretend to be helpless when you’re not; no manipulation and no lies

* This skill doesn’t always work in some critical situations that require a quick response - for example, when someone exceeds our boundaries.

Finally, a few important things:

  • You have to be ready for such an interaction. Emotionally and cognitively. If these skills do not work - check if you follow them carefully; mistakes are normal, especially when you’re practicing new techniques, so don't give up on your first try.

  • Remember that everyone has the right to refuse - because everyone has different thoughts, emotions and beliefs that have been preserved over the years and sometimes it’s difficult to "step in other people’s shoes". That is why it’s so important to specify exactly what you mean in each of the elements of the abovementioned acronyms.

  • Take your time - if the conversation escalates to the scale o fan atomic bomb ready to pop, use the „stop” sign and talk amongst yourselves that in about half an hour or two you will come back to the topic.

Talk. Especially now, when you know how.

46 wyświetleń
bottom of page