top of page
fjfjf.png
  • Zdjęcie autorapaulasthetic

Co dają nam social media? | What does social media give us?

Zaktualizowano: 8 cze 2020

Faktyczny Poniedziałek, we wtorek - bo technologia czasem zawodzi. Dziś zapowiedziany temat social media - pod nóż biorę duet Facebook + Instagram w kontekście prywatności i motywów użytkowników.


Instagram to portal, który umożliwia dzielenie się „skrawkami” swojego życia. Zdjęcia i krótkie filmiki mogą komentować inni użytkownicy, co pozwala autorom – jeśli są zorientowani na zdobywanie popularności na tym portalu – na modyfikację treści w zależności od ich preferencji. Badania prowadzone w tym obszarze wykazały, że kluczowe znaczenie ma tu model telefonu, a raczej jego specyfikacje – aparat i łączność internetowa. Im większy zasięg, tym lepiej.


Instagram potrafi być jednak uzależniający (tak jak większość portali społecznościowych) – stwarza możliwość wykreowania alter – ego, bowiem człowiek nie przedstawia siebie takiego, jakim jest, ale pokazuje się takim, jakim chciałby być. Oglądanie wizualnie atrakcyjnych przedmiotów, miejsc, ludzi pozwala przenieść się w idealną rzeczywistość – codzienność w porównaniu do niej staje się nijaka, nie zachęca do podejmowania aktywności.


Facebook z kolei używany jest głównie do celów komunikacyjnych – jest jak książka telefoniczna pozwalająca na zdobycie większej ilości informacji o znajomych, w ramach której kontakt jest możliwy 24/7 dzięki czatom, grupom i wydarzeniom, w których oznacza się chęć udziału. Badania wykazały również, że używany jest często jako narzędzie do zaprezentowania siebie – pozwala na przedstawienie swoich poglądów, statusu i podzielenie się swoimi zainteresowaniami.


Facebook (tak jak Instagram) jest wdzięcznym portalem do badań. W jednym z ciekawszych prześledzono jego funkcję w sferze potrzeb: przynależności i autoprezentacji.


W przypadku pierwszej zmiennej – potrzeby przynależności – kluczowe wydawały się czynniki demograficzne i kulturowe (w imię powiedzenia „co kraj, to obyczaj”; niektóre miejsca na świecie są bowiem nastawione na podkreślanie wagi wspólnoty, inne zaś - indywidualizmu). W przypadku drugiej zmiennej – potrzeby autoprezentacji – wskazano za istotne takie cechy jak poziom neurotyzmu, narcyzmu, nieśmiałości i samooceny.

Inne badania z kolei skoncentrowały się wokół cech osobowości w ujęciu Wielkiej 5 (o której pisałam w jednym z poprzednich postów). Wykazano, że osoby z wyższym poziomem ekstrawersji poszukujące większej ilości kontaktów towarzyskich, mimo wielu znajomych na portalu, wolą korzystać z interakcji w rzeczywistości zamiast w sieci – nie traktują Facebooka jako alternatywy dla spotkań towarzyskich. Osoby z wyższymi wynikami w skali neurotyczności z kolei częściej korzystają z Facebookowej tablicy – pozwala im to na kontrolowanie udostępnianych treści, a co za tym idzie zmniejsza ich poczucie zagrożenia i ryzyko wystawienia na ocenę społeczną.

Tak więc nawet na przykładzie tych badań można stwierdzić, że zbieranie informacji o prawie całej populacji stało się banalnie łatwe.


Jak widzicie, z mediów społecznościowych można wyciągnąć właściwie wszystko. O preferencjach użytkownika mówią hashtagi, polubione zdjęcia i strony, ale też udostępniana zawartość (np.: informacje o czytanej literaturze, ulubionej muzyce, filmach). Można dowiedzieć się o miejscu pobytu danej osoby poprzez śledzenie jej lokalizacji lub też aktywności; dostępne są listy znajomych z oznaczeniami osób bliskich. Profile zawierają imię użytkownika, jego płeć, datę urodzenia i adres e-mail. Niektórzy dodają informacje o swoim miejscu urodzenia, zamieszczają osobiste zdjęcia. W regulaminie Facebooka istnieje nawet specjalny zapis, który mówi, że każde zdjęcie zamieszczone na portalu społecznościowym może zostać użyte przez inne firmy. Stwarza to ryzyko wykorzystywania prywatnych zdjęć w reklamach, pojawiających się na innych portalach.


Social media otwierają szereg możliwości w obszarze marketingu – oprócz reklamy, firmy mogą kontaktować się ze swoimi klientami i odpowiadać na ich potrzeby poprzez badanie wyświetleń, polubień, udostępnień produktów. Mogą również wchodzić w bezpośrednie interakcje – klienci bowiem chętnie dzielą się swoimi opiniami, ponieważ nadal towarzyszy im przeświadczenie o anonimowości w Internecie. No i zasięg jest światowy – a to oznacza więcej osób potencjalnie zainteresowanych ofertą i większy zarobek.

Ale wszystko w granicach etyki – tak więc żeby zdobyć zainteresowanie i nie łamać przy tym prawa do prywatności, można skorzystać ze: 1. Społeczności – wzbudzi to zaangażowanie potencjalnych klientów, umożliwi dzielenie się wrażeniami na temat produktów i przede wszystkim podkreśli autentyczność; w dzisiejszych czasach skuteczna marka prowadzi dialog ze swoimi klientami; 2. Współpracy w innych obszarach z organizacjami, które dbają o interes publiczny; 3. Aplikacji – możliwość personalizacji, zniżek i powiadomienia dopasowane do potrzeb użytkownika na podstawie jego aktywności wzbudzają zainteresowanie i prowadzą do pozostawania w ciągłym kontakcie z firmą.


Patrząc na wszystko, co udało mi się tu zgromadzić, nasuwa mi się jeden wniosek – czegokolwiek używasz, używaj mądrze. Media społecznościowe mogą być świetną okazją do nawiązania kontaktów z innymi ludźmi lub do rozwijania swojej firmy, ale niosą też szereg zagrożeń – nie tylko w sferze prywatności. Nie zdziwiłabym się, gdyby zaczęły się rodzić dzieci ze specjalnie wyspecjalizowaną trzecią ręką służącą jedynie do podtrzymywania smartfonów. Ewolucja i postęp? Jasne, ale zamiast patrzeć na piękne kolory jesiennych liści, wyświetlane na ekranie telefonu o coraz to lepszej rozdzielczości, może warto wstać i doświadczyć ich w rzeczywistości – i to w 3D bez konieczności wydawania pieniędzy?


No ja uważam, że warto.


Dlatego już się odklejam od klawiatury. Widzimy się jutro.


***


Factual Monday, on Tuesday - because technology fails hard sometimes. Today I want to break down the topic of social media – and that means Facebook & Instagram in the context of privacy and users motives.


Instagram is a website that allows you to share the “scraps” of your life - it supports the image culture, where the description is only an addition. Photos and short videos can be commented by other users, which allows authors - if they are oriented on gaining popularity- to modify the content depending on their preferences. Research carried out in this area has shown that the phone model, or rather its specifications - camera and internet connection play the main role. The greater the range, the better.


However, Instagram can be addictive (like most social media tools) - it creates the opportunity to create an alter ego, because a person doesn’t present itself as it is, but shows as it would like it to be. Viewing visually attractive objects, places, people allows you to move into an ideal reality - everyday life becomes bland, it doesn’t encourage you to participate in.


And as for Facebook – it’s mainly used for communication purposes; like a phone book that allows you to gather more information about friends that you can stay in touch with 24/7 thanks to chats, groups and events you want to participate in. Research has also shown that it’s often used as an autopresentation tool - it allows you to share your thoughts, status and interests.


Facebook (just like Instagram) is a great research website. In one of the most interesting researches, its function was traced in the sphere of needs: the need to belong and self-presentation. In the case of the first variable - the need to belong – it turned out that demographic and cultural factors were crucial (in the name of "other countries, other customs"; some places in the world are focused on emphasizing the importance of community, while others – the individualism). In the case of the second variable - the need for self-presentation - important features such as levels of neuroticism, narcissism, shyness and self-esteem were identified.


Other studies were focused on personality traits in terms of Big 5 (about which I wrote in one of the previous posts). It has been shown that people with a higher level of extraversion looking for more social contacts, despite many friends on the portal, prefer to get into real - life interactions instead of online connections - they do not treat

Facebook as an alternative to social gatherings. On the other hand, people with higher results on the scale of neuroticism, more often use the Facebook wall - it allows them to control the shared content, and thus reduces their sense of threat and the risk of exposure to social assessment.

So even looking at these examples, you can say that collecting information about almost the entire population has become trivial.


As you can see, everything can be revealed using social media. User preferences are shown by hashtags, liked photos and pages, but also content (information about the favourite literature, music, movies). You can find out about a person's location by tracking its activity. You can see who its close ones are. Profiles contain the user's name, gender, date of birth and email address. Some people add information about their place of birth, post personal photos. In the Facebook regulations there is even a special statement that says that every photo posted on a social network can be used by other companies. This creates the risk of using private photos in advertisements appearing on other websites.


Social media opens up a number of possibilities in the area of marketing - in addition to advertising, companies can contact their clients and respond to their needs by researching views, likes and product sharing. They can also interact with them directly - customers are eager to share their opinions because they still believe that they stay anonymous on the Internet. The range is global - and that means more people potentially interested in the offer which leads to more money.

But everything should be done within the boundaries of ethics - so to gain interest and not violate the right to privacy, the companies can use: 1. Community - this will stimulate the involvement of potential customers, allow sharing the thoughts about products and, above all, emphasize the authenticity; nowadays an effective brand conducts a dialogue with its clients; 2. Collaborations with organizations that care about the public interest; 3. Applications - the possibility of personalization, discounts and notifications tailored to the user's needs based on its activity arouse interest and lead to staying in constant contact with the company.


Looking at all the information that I managed to gather, one conclusion comes to me clearly - whatever you use, use wisely. Social media can create a great opportunity to stay in touch with other people or to grow your business, but it also carries a number of threats - not just in the sphere of privacy. I wouldn’t be surprised if the children with a specialized third hand to support smartphones will be born soon. Evolution and progress? Sure, but instead of looking at the beautiful colors of autumn leaves displayed on the phone screen, maybe it will be better to get up and experience it for real? (In 3D without having to spend money – what a great occasion!)


Well, I think it's worth it. That's why I'm already getting off the keyboard. See you tomorrow.

https://www.aaai.org/…/i…/ICWSM/ICWSM14/paper/view/8118/8087 https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/cyber.2015.0157 https://journals.sagepub.com/d…/abs/10.1177/2050157915598180 https://www.tandfonline.com/…/abs/10.…/02650487.2017.1348035 https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2809644 https://www.tandfonline.com/…/10.1080/15252019.2017.1366885… https://www.sciencedirect.com/…/artic…/pii/S0747563217301140 https://www.sciencedirect.com/…/artic…/pii/S0007681309000329 https://www.aaai.org/…/i…/ICWSM/ICWSM13/paper/view/6124/6351 https://www.aaai.org/…/i…/ICWSM/ICWSM13/paper/view/6124/6351 https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1341557 https://www.sciencedirect.com/…/a…/abs/pii/S0191886911005149 https://www.sciencedirect.com/…/artic…/pii/S0193397308001408 https://arxiv.org/pdf/1111.4503.pdf https://www.sciencedirect.com/…/artic…/pii/S0747563210002244 https://icwsm.org/papers/3--Gosling-Gaddis-Vazire.pdf http://ocw.fudutsinma.edu.ng/…/6-805-…/projects/facebook.pdf https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/cyber.2009.0411 https://www.heinz.cmu.edu/…/acquisti-gross-facebook-privacy…

https://www.sciencedirect.com/…/a…/abs/pii/S0360131511001825 https://www.sciencedirect.com/…/artic…/pii/S0747563208002355 https://www.sciencedirect.com/…/artic…/pii/S0747563217301140 https://www.tandfonline.com/…/…/10.1080/1369118X.2014.987152 https://epjdatascience.springeropen.com/…/epjds/s13688-017-… https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/cyber.2015.0433

13 wyświetleń
bottom of page